เผยโฉมผู้สมัครและ นโยบาย พรรคพลังประชารัฐ เลือกตั้ง 2566

นโยบาย พรรคพลังประชารัฐ

พามาดู นโยบาย พรรคพลังประชารัฐ ในการหาเสียงเพื่อลงเลือกตั้ง ส.ส. 2566 นี้ มาดูกันว่ามีเนื้อหานโยบายอะไรบ้าง

นโยบาย บัตรประชารัฐ เพิ่มเงิน เพิ่มสวัสดิการ รับ 700 บาทต่อเดือน พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์สวัสดิการอื่นๆ
นโยบาย ใหม่ เพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป รับ 4,000 บาทต่อเดือน และ 80 ปีขึ้นไป รับ 5,000 บาทต่อเดือน โดยตั้งชื่อแคมเปญนี้ว่า ‘เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 3 4 5 และ 6 7 8’

นโยบาย พรรคพลังประชารัฐ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นโยบาย แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ ดูแลสตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 5 เดือน พร้อมช่วยเงินเลี้ยงดูบุตรโดยจะให้เงินสนับสนุนเดือนละ 10,000 บาท 5เดือน ตั้งแต่การตั้งครรภ์เดือนที่ 4 – เดือนที่ 9

นอกจากนี้ยังเสนอนโยบายเพิ่มเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร 3,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 ปี

นโยบาย พรรคพลังประชารัฐ แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ หวังเพิ่มอัตราการเกิดในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการเกิดต่ำกว่าเป้าหมายถึง 20 เปอร์เซ็นต์

นโยบาย กระทรวงแรงงาน

 1. ปริญญาตรีเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท
 2. อาชีวะและสายอาชีพ เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท
 3. ค่าแรงขั้นต่ำเริ่มต้น 400 – 425 บาท

กระทรวงการคลัง

 1. สำหรับผู้ขายออนไลน์ 2 ปี ที่เป็นบุคคลธรรมดา ลดภาษี 10 เปอร์เซ็นต์
 2. นักศึกษาจบใหม่ ได้ยกเว้นภาษี 5 ปี
นโยบาย พรรคพลังประชารัฐ

7 สวัสดิการรัฐ เน้นสร้างหลักประกันสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย

 1. สิทธิที่ดินทำกิน เมื่อมีบ้านก็ต้องมีที่ดิน เจาะกลุ่มเกษตรกร หวังสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 2. โครงการบ้านสุขใจวัยเกษียณ หวังสร้างความสุขให้กับผู้สูงวัย
 3. โครงการบ้านล้านหลัง หวังให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเอง
 4. โครงการช่วยบรรเทาภาระหนี้ เจาะกลุ่ม ผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ข้าราชการ ครู นักศึกษา หมดหนี้มีเงินออม
 5. เพิ่มสวัสดิการสำหรับคนเมือง ที่มีรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายสูง
 6. สวัสดิการรายกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มอาชีพรับจ้าง กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้สูงวัย เป็นต้น
 7. บัตรประชารัฐ ต่อยอดจาก บัตรสวัสดิการประชารัฐ หวังสร้างหลักประกันแก่ผู้มีรายได้น้อย

7 สังคมประชารัฐ นโยบายที่ตอบโจทย์สังคม

 1. Bangkok 5.0 พัฒนาย่านการค้า 9 แห่ง สร้างเครือข่ายคมนาคมผ่านเทคโนโลยี 5G
 2. สังคมประชารัฐสีขาว ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดยา
 3. เมืองอัจฉริยะสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์
 4. ชุมชนประชารัฐ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการกลับไปพัฒนาบ้านเกิด
 5. สร้างเมืองน่าอยู่ ใกล้บ้าน มีงานทำ แนวคิด 15 เมืองหลัก 15 เมืองรอง
 6. กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำจากความเจริญที่แตกต่างกัน
 7. การศึกษา 4.0 เตรียมความพร้อมคนไทยเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21

7 เศรษฐกิจประชารัฐ

 1. ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต SMEs Farmers และ Startups
 2. การท่องเที่ยวชุมชน หวังกระจายรายได้และโอกาส
 3. เกษตรประชารัฐ 4.0 ด้วยนโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม “เพิ่มรายได้ เพิ่มนวัตกรรม เพิ่มทางเลือก” และ “ลดภาระหนี้ ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน”
 4. ชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจแบ่งปัน
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต เน้นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล โดยเฉพาะ 5G
 6. สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมหมุนเวียน นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสำคัญที่ประเทศไทยมีโอกาสแข่งขันในเวทีโลก
 7. ปฏิรูประบบราชการ ทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เผยโฉมหน้าผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 2566 ดังต่อไปนี้เลย