เกณฑ์ทหาร 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เกณฑ์ทหาร 2566

Thaipolitic พาทุกคนเช็กคุณสมบัติและการเตรียมเอกสารสำหรับ เกณฑ์ทหาร 2566 มาถึงแล้วสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน สำหรับชายไทยที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีนี้กองทัพบกได้ทำการประกาศกำหนดวันในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ ประจำปี 2566 โดยกำหนดการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

  • เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย เกิดปี 2545 ( อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  • ผู้ที่มีผลการตรวจเลือกยังไม่เรียบร้อย ให้ไปเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ใน หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด. 35
  • ผู้ที่พำนักในต่างประเทศและผู้ที่ถือ 2 สัญชาติ และมีอายุตามเกณฑ์ ยังคงต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ในการเกณฑ์ทหาร

📌บัตรประจำตัวประชาชน
📌หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
📌ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
📌ใบสำคัญความเห็นแพทย์ หรือประวัติการรักษา (ถ้ามี)
📌ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการศึกษา (สำหรับผู้ที่ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
📌หนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะของ ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2 
ทั้งนี้ผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร หรือไม่ไปเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่ามีความผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป

ดูหนัง

คุณสมบัติทั่วไป น้ำหนัก สัดส่วน สำหรับการเกณฑ์ทหาร

การคัดเลือกผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์และมีน้ำหนักตามเกณฑ์ เพื่อส่งเข้ากองประจำการ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ขนาดรอบตัว 76 เซนติเมตร ขึ้นไป
ส่วนสูง 146 เมตรขึ้นไป แต่จะคัดคนที่สูง 160 เซนติเมตรเข้าไปก่อน หากมีจำนวนมากกว่าที่ราชการต้องการ จึงจะทำการจับสลากเพื่อกำหนดคนที่ได้เข้ากองประจำการ

อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่า คณะกรรมการตรวจเลือก ตัดสินไม่ยุติธรรม ก็สามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูงได้ ณ สำนักงานสัสดีจังหวัดท้องที่ที่ตนเข้ารับการตรวจเลือกฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.amarintv.com/news/detail/172040